Komu przysługują świadectwa pochodzenia energii?

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziły pojęcie świadectwa pochodzenia energii. Jest to dokument, który wpisuje się w mechanizmy promocji OZE i najbardziej ekologicznych technologii wytwarzania energii. Wprowadzone przepisy mają za zadanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które są uważane za przyczynę zmian klimatycznych na ziemi. 

Komu przysługuje świadectwo pochodzenia? 

świadectwa pochodzenia

Certyfikat, znany również jako świadectwa pochodzenia jest dokumentem, który mogą uzyskać przedsiębiorcy. Muszą wykazać, że wytwarzają energię pochodzącą z jednego z kilku źródeł odnawialnych: 

  • z biogazowni, 
  • z paneli fotowoltaicznych, 
  • z energii wodnej, 
  • z energetyki wiatrowej. 

Przyznawaniem tych dokumentów zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki. Świadectwo przysługuje już od pierwszego dnia wytworzenia energii z OZE i może być ważne przez kolejne 15 lat – aż do 31 grudnia 2035 roku. Dużo więcej informacji o świadectwie pochodzenia, znajdziesz na innogry.pl

Jakie korzyści wynikają z posiadania świadectwa? 

Warto pamiętać, że świadectwa pochodzenia są zbywalne na giełdzie, ponieważ stanowią określone prawa majątkowe. Jest to rodzaj wsparcia dla producentów ekologicznej energii elektrycznej. Dokumenty mogą być dodatkowym źródłem przychodu dla organizacji wytwarzających prąd z OZE. Nabywcami certyfikatów są zazwyczaj firmy dystrybuujące energię elektryczną, gaz lub energię cieplną. Zgodnie z prawem muszą one dysponować określoną liczbą tych dokumentów, w przeciwnym wypadku będą zmuszone do płacenia tzw. opłaty zastępczej. Wydawanie i handel świadectwami pochodzenia ma w założeniach wspierać i promować energetykę odnawialną.  

Jakie są rodzaje certyfikatów? 

Najważniejsze świadectwa pochodzenia są oznaczone za pomocą określonych kolorów – można w ten sposób łatwiej rozróżnić źródło pochodzenia certyfikatu. Obecnie funkcjonują: 

  • zielone certyfikaty – oznaczają, że źródłem energii jest woda, geotermia, światło słoneczne, spalanie biomasy lub wiatr, 
  • błękitne certyfikaty – potwierdzają pochodzenie energii z rolniczych biogazowni, 
  • białe certyfikaty – są dowodem oszczędności energii dzięki poprawie efektywności energetycznej.

Comments are closed.